Späť do obchodu

Registrácia

Pravidlá súťaže

Facebook súťaž o prikrývku Luna 

 

Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s týmito pravidlami:

 

Usporiadateľ

 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť mobil online, s.r.o. so sídlom Železničná 24, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722 (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

Doba trvania súťaže

 

Súťaž prebieha denne od 24.05.2021 do 31.05.2021, 14:00. Zapojiť sa do súťaže je možné iba v tomto termíne.

 

Podmienky účasti

 

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18 rokov najneskôr v deň jej zapojenia sa do súťaže, s trvalou adresou v Slovenskej republike (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci").

 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pomere k Usporiadateľovi súťaže, ako aj osoby blízke k týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci a manželia. Ak sa aj napriek vyššie uvedenému stane výhercom súťaže tzv. vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a spôsobom uvedeným nižšie týchto pravidiel bude kontaktovaný náhradný výherca (ďalej len „náhradník“).

 

V prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého účastníka či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, bude tento účastník zo súťaže vylúčený.

 

Vstup do súťaže

 

Do súťaže sa môžu zapojiť fanúšikovia firemnej stránky gironaprosport na sociálnej sieti Facebook, a to tak, že počas trvania súťaže splnia podmienky uvedené v súťažnom príspevku.

 

Podmienky na zaradenie do súťaže sú nasledovné:

Používateľ musí byť followerom Instagramového profilu XXX a zároveň musí byť followerom Instagramového profilu YYYY a zároveň musí do komentáru pod príspevkom odpovedať na otázku/napísať ZZZZZZZZZ.

 

Výhra

 

Výherca súťaže získa výhru XXX v hodnote YY € s DPH.

 

Výherca súťaže

 

Výherca bude vybraný usporiadateľom súťaže spomedzi všetkých zapojených súťažiacich, za každý jeden deň trvania súťaže. V prípade, že deň výberu pripadne na víkend alebo sviatok, výherca bude vybraný najbližší pracovný deň.

 

Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom komentára v súťažnom príspevku na facebooku do 3 pracovných dní od žrebovania. Výherca je povinný na tento komentár odpovedať formou súkromnej správy a to najneskôr do 3 pracovných dní, inak jeho nárok na výhru zaniká a bude vyžrebovaný náhradník. Náhradník bude kontaktovaný za rovnakých podmienok ako pôvodný výherca. V prípade, že náhradník nesplní niektorú z podmienok týchto pravidiel alebo sa s ním nepodarí skontaktovať, výhra v súťaži prepadá v prospech Usporiadateľa.

 

V prípade, ak sa výhercom alebo náhradníkom stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je organizátor oprávnený takého súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

 

V prípade, že výhra bude výhercom odmietnutá, použije sa postup nástupníctva popísaný vyššie v tomto bode.

 

Odovzdanie výhry

 

Účastník súťaže súhlasí s tým, že v prípade výhry mu spoločnosť GironaProSport výhru pošle na výhercom uvedenú adresu, prípadne si ju príde osobne prevziať.

 

Výherca bude pred odovzdaním výhry požiadaný o preukázanie svojej totožnosti a veku.

 

Ochrana osobných údajov

 

Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci Usporiadateľovi svoj výslovný súhlas:

  • so zverejnením svojej facebook prezývky na facebook fan page Gironaprosport,
  • so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, trvalá adresa, dátum narodenia a telefónne číslo

 

Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe daného súhlasu po dobu nevyhnutnú na naplnenie nižšie uvedeného účelu a plnenie s tým súvisiacich povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od začatia súťaže, a to na účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj s tým súvisiacej prezentácie a propagácie Usporiadateľa, jeho produktov a služieb.

 

Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracovávaným osobným údajom všetky práva v zmysle § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne a je možné ho vo vzťahu k Usporiadateľovi kedykoľvek bezplatne odvolať, a to písomnou formou na adrese Usporiadateľa. Odvolaním súhlasu stráca Usporiadateľ právo osobné údaje súťažiaceho ďalej spracovávať. Ak bude súhlas odvolaný výhercom predtým, než dôjde k uplatneniu, t.j. odovzdaniu, výhry, stráca výherca na výhru nárok.

 

Daň z výhry a poistné a zdravotné poistenie

 

Výhra môže byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

 

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 Eur za jednu výhru. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry Usporiadateľ súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena výhry. Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca povinný výhru zdaniť a v rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, je výherca povinný zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení.

 

Záverečné ustanovenia

 

Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

 

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.

 

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom, alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti alebo poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo s ich dostupnosťou pre súťažiacich.

 

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

 

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania. Toto všetko môže Usporiadateľ urobiť bez nároku účastníkov súťaže na náhradu nákladov či škody, ktorá by týmto mohla účastníkom vzniknúť.

 

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu výhra nebude jeho dodávateľom poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.

 

Výhrou môže byť aj vystavený alebo rozbalený tovar alebo tovar v poškodenom obale z predajne Usporiadateľa.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Iba Usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o konečnom výhercovi súťaže a jeho prípadnom náhradníkovi.

 

Usporiadateľ je oprávnený v prípade podozrenia na nekalé konanie alebo nesplnenie podmienok súťaže vylúčiť bez udania dôvodov ktoréhokoľvek účastníka súťaže.

 

V Španielsku, Girona, Grup torre Gironella 131, dňa 24.05.2021.

 

Späť do obchodu